Bufabs strategi

Discovering the Next Solution

Under 2023 vässade vi ytterligare på vår strategi för att skapa ännu mer värde för våra befintliga och nya kunder i deras alltmer komplexa värdekedjor. Fokus ligger på att skapa värde utifrån kundens nuvarande situation och framtida möjligheter genom lösningar som ökar deras konkurrenskraft och minskar deras totala kostnader.

Megatrender som formar vår bransch och skapar möjligheter

Growth white - orange

Marknaden för C-parts fortsätter att växa, förändras och expandera

Marknaden för C-parts och tekniska komponenter växer och är fortfarande fragmenterad. Våra konkurrenter är vanligtvis lokala aktörer som arbetar med mindre volymer och skapar mindre kundvärde. När Bufab fortsätter att växa kan vår marknadsandel minska när vår adresserbara marknad expanderar med nya marknader och produktområden.

För Bufab är det en stor möjlighet att driva konsolideringen, nå nya marknader, nya segment och nya kunder.

Supply chain white

Efterfrågan på en komplett supply chain-partner & ökat fokus på totalkostnad

Den globala trenden för industriföretag är att minska komplexiteten i sin leverantörsbas. För proaktiva företag leder data och insikter till ett ökat fokus på att minska sin totala kostnad.

Få aktörer möter de större kundernas krav på global närvaro, erbjudande, leverantörsbas och regelverk.

Sustainability white

Efterfrågan på hållbarhet

Bufab strävar efter att vara ledande inom hållbarhet. Vi strävar ständigt efter att säkerställa att varje del av vår verksamhet påverkar människor och miljön positivt. Att skapa värde för alla intressenter är avgörande för att nå våra tillväxtmål.

Vi arbetar med att förbättra processer och system för att ytterligare stärka vårt kundvärde genom en hållbar och transparent leveranskedja. Vår hållbarhetsrapportering är baserad på Corporate Sustainability Reporting Directive, CRSD, och införandet av förnybar energi är en central del.

Vår mångfald minskar volatiliteten och skapar möjligheter

Customers SE2

Bufab verkar i över 30 industrisegment; inget undersegment är större än 10 % av omsättningen. Utbudet av material och tillämpningar är stort; varje systerbolag bestämmer var de ska verka och växa.

Vår strategi för lönsam tillväxt

Vår vision är att bli den ledande aktören inom branschen för C-parts och tekniska komponenter. Vi uppnår detta genom att skapa uppskattat kundvärde för en ökande mängd kunder. Genom organisk tillväxt och strategiska förvärv breddar vi vår kundbas och vårt erbjudande mot nya och intilliggande marknadssegment.

Vår mission

Vårt uppdrag driver oss med stolthet: att ge våra kunder Peace of Mind genom att skapa hållbart och enastående värde. Det är värt att notera att vi i första hand handlar med varor som upplevs vara av underordnad betydelse för kundens slutprodukt, samtidigt som kvalitet och leveranssäkerhet är avgörande.

Däri ligger kärnan i vårt kundvärde: att ta över ansvaret från inköp till hållbarhet, kvalitet och leveranssäkerhet så att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Our Strategy 2024-white-SE

Våra fokusområden

Vi gör detta genom hållbara inköp, tillverkning, kvalitet och logistiklösningar. Med hjälp av vårt globala nätverk och expertis hjälper vi kunderna att sänka sina totala kostnader genom att minska komplexiteten och resursbehoven samtidigt som vi säkerställer kvalitet, leveranser och allt viktigare hållbarheten.

Sammantaget handlar det om en smidig leveranskedja där huvudvärken med att köpa C-parts har eliminerats.

Det vi gjorde igår är inte tillräckligt för att vara konkurrenskraftiga imorgon. Att ligga i framkant kräver kontinuerliga förbättringar. För att optimera hur vi arbetar har vi skapat Bufab Best Practice. Varje systerbolag är ansvarigt för att följa och utmana Bufabs bästa praxis för att driva förbättringar.

Men det slutar inte där. Det är också varje Solutionists ansvar att sträva efter att bli lite bättre varje dag, både i sitt eget arbete och i hur vi arbetar tillsammans. Bufab välkomnar initiativ och stödjer sina Solutionists. Bakom varje framgång ligger ofta några misslyckanden längs vägen.

Vi skapar betydande kundvärde genom att aktivt ta över ansvar och utföra det hållbarhetsarbete som våra kunder annars själva skulle ha behövt göra. Tack vare vårt fokus på hållbarhet i leverantörskedjan, där den största miljöpåverkan sker, förbättrar vi avsevärt värdet för våra kunder samtidigt som vi minimerar negativ miljöpåverkan och förbättrar affärsetiken.

Fokuset innebär också att hållbarhet integreras i företagets interna dagliga verksamhet. Precis som vi förbättrar processer och system för att göra dem mer hållbara, skapar vi värde för våra kunder, agerar som goda partners och fortsätter att vara bra arbetsgivare.

Att hitta optimerade leverantörer av C-parts är en liten och ofta oväsentlig del av våra kunders verksamhet. För Bufab är det kärnan i vår verksamhet. Vårt nätverk av dedikerade inköpsspecialister besöker och utvärderar potentiella och befintliga leverantörer och driver kontinuerligt förbättringar för att stärka värdet för våra kunder. Kvalitet, hållbarhet och tillförlitlighet är alltid prioriterat, liksom nya tekniska möjligheter för produkter och produktion.

Vårt mål är alltid att kunna erbjuda produkter från den perfekta tillverkaren för varje behov.

Bufab är en av få starka ledare på en fragmenterad marknad. Vår verksamhet är spridd över tusentals kunder och leverantörer i många branscher och geografiska regioner, vilket minskar vårt beroende av enskilda kunder och öppnar ständigt dörrar till nya möjligheter.

Att använda en pålitlig lokal partner blir allt viktigare för kunderna. Genom strategisk konsolidering genom förvärv av andra starka företag expanderar vi vår närvaro inom nya sektorer, produktsegment och geografiska regioner.

Konsolideringen gör oss ännu mer relevant för våra kunder, som i sin tur kan konsolidera sin inköp hos färre leverantörer med Bufab som en pålitlig partner. En intressant aspekt är att ju mer Bufab växer, desto mindre blir vår marknadsandel eftersom den adresserbara marknaden ökar. Detta skapar en inspirerande möjlighet till tillväxt och fler nöjda kunder.

 

 

Våra grundpelare

Våra medarbetare och Soultionist-kultur

Att vara kundens partner med förtroendet att hantera deras stora antal C-parts och tekniska komponenter gör kundens relation till oss avgörande. Grunden för allt vi gör är våra medarbetare och vår kultur som Solutionists. Vi är en familj av entreprenörer som arbetar och levererar som ansvarsfulla team, alltid med kunden i fokus.

Decentraliserad verksamhetsmodell - självstyre och ansvarstagande

För att lyckas har vi en decentraliserad verksamhetsmodell med omfattande autonomi och ansvarstagande där beslut fattas nära kunden och verksamheten. Detta ger våra engagerade medarbetare möjlighet att agera snabbt och flexibelt, vilket skapar förtroende och betydande kundvärde.

Finansiella mål

Kontinuerlig lönsam tillväxt

10%

Omsättningstillväxt på årsbasis
(Organisk & Förvärvad)

15%

EPS-tillväxt på årsbasis

Förbättrad lönsamhet

14%

EBITA marginal
(att nås senast 2026)

Ekonomisk stabilitet

2-3x

ND/EBITDA
(ej över 3,5)

Utdelningspolicy

30-60%

Årlig utdelning i % av årets resultat