shutterstock_1680565963

Bolagsstämma

Årsstämman 2024 hölls den 25 april.

 

Finansiell information

Finansiella rapporter och presentationer

Denna del inkluderar Bufabs års- och delårsrapporter samt presentationer och ljudinspelningar. 

Finansiella mål

Bufab har flera finansiella mål som syftar till att uppnå ett hållbart ledarskap. 

Finansiell kalender

Here you find the dates for the release of Bufabs’s financial reports, and other relevant investor-related events and publications.

Aktien

Aktiekurs

Se hur vår aktie utvecklas. 

Aktieägare

Fakta om vår ägarstruktur. 

Utdelning

Läs mer om aktuell och historisk utdelning 

Analytiker

Kontaktinformation till analytiker som analyserar Bufab. 

Bolagsstyrning

Bolagsstämmor - Valberedning

Läs mer om valberedningen och hur dess medlemmar utses. 

Styrelse

Information om våra styrelseledamöter, deras nuvarande uppdrag och deras innehav i Bufab Group. 

Koncernledning

Details about our Group Management Team and links to their LinkedIn profiles.

Styrelseutskott

The Bufab Board has two committees: the Audit Committee and the Remuneration Committee.

Revisor

Läs mer om vår nuvarande revisor och vem som är ansvarig revisor. 

Ersättning

Här hittar du fakta om ersättning till styrelse, VD och ledningsgrupp samt information om incitamentsprogrammen. 

Intern kontroll

Läs mer om våra interna kontrollsystem och övervakningsfunktioner. 

Bolagsordning

Bolagsordningen för Bufab AB (publ), antagen av årsstämman den 20 april 2021. 

Bufab-corporate-governance-report

Bolagsstyrningsrapport 2022

Syftet med Bufabs bolagsstyrning är att skapa en tydlig delegering av roller och ansvar mellan ägarna, styrelsen, styrelsens utskott och ledning. Bufabs bolagsstyrning bygger på tillämplig lagstiftning, främst aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk samt interna riktlinjer och regler. Nedan finns länkar till Bufabs bolagsstyrningsrapporter från 2013 och framåt.