BUFAB_Årsstämma_2022-4

Bolagsstämmor

Årsstämman för Bufab AB (publ) kommer att hållas på Vandalorum i Värnamo den 25 april 2024 kl 10.30.

Adressen är Skulpturvägen 2, 331 44 Värnamo.

Kallelsen till årsstämman planeras att publiceras 21 mars 2024.

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Aktieägare som inte kan delta på stämman personligen får företrädas av ombud med fullmakt. Styrelsen får även besluta att aktieägare ska kunna rösta för sina aktier per post före bolagsstämma. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och sätt för anmälan till bolagsstämman.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Bolaget tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman, eller i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen. Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag måste framläggas viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman).

Årsstämman 2024 för Bufab AB (publ) kommer att hållas på Vandalorum i Värnamo den 25 april 2024. Adressen är Skulpturvägen 2, 331 44 Värnamo. Kallelsen till årsstämman kommer finns tillgängligt på Bufabs webbsida www.bufabgroup.com från och med den 27 mars 2024.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet ska kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsen (på bolagets adress) senast den 7 mars 2024. Ett sådant ärende skickas till arsstamma@bufab.com.

Årsstämmodokumentation kommer att publiceras här.