Utskott

Styrelsen har två utskott, revisionsutskottet och ersättningsutskottet. 

Revisionsutskottet

Om

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt: 
 • Övervaka bolagets finansiella rapportering
 • Övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll
 • Övervaka internrevision och riskhantering
 • Vara informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen
 • Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster
 • Biträda valberedningen vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval

Revisionsutskottet består av tre ledamöter. Styrelsen utser utskottsledamöterna varje år vid styrelsens konstituerande möte eller när en utskottsledamot måste ersättas. Styrelsen fastställer i samma möte dessutom en instruktion för utskottets arbete.  

Ledamöter

De nuvarande utskottsledamöterna är: 
 • Eva Nilsagård (ordförande)
 • Bengt Liljedahl
 • Per-Arne Blomquist

Ersättningsutskottet

Om

Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. 

Ersättningsutskottet består av tre ledamöter. Styrelsen utser utskottsledamöterna varje år vid styrelsens konstituerande möte eller när en utskottsledamot måste ersättas. Styrelsen fastställer i samma möte dessutom en instruktion för utskottets arbete.  

Ledamöter

De nuvarande utskottsledamöterna är: 

 • Bengt Liljedahl (ordförande)
 • Anna Liljedahl
 • Bertil Persson