Finansiella mål

Bufab har flera finansiella mål som syftar till att uppnå lönsam tillväxt samtidigt som vi bibehåller företagets starka position. De uppsatta målen berör perioden fram till 2025. 

Bufab-growth

Lönsam tillväxt

Genomsnittlig årlig ökning av omsättningen med 10 procent och av vinsten per aktie med 15 procent, genom såväl organisk tillväxt som förvärv.

Bufab-profitability

Lönsamhet

Uppnå en årlig rörelsemarginal (EBITA) om 14 procent senast 2026.

Bufab-dividend-petrol

Utdelning Policy

Utdelning av 30-60 procent av den årliga nettovinsten.

Financial stability-petrol

Finansiell stabilitet

Nettoskulden i förhållande till rörelsevinst före avskrivningar (ND/EBITDA) skall normalt ligga i intervallet 2-3x.