Ersättning

shutterstock_1100075942shutterstock_1100075942shutterstock_1100075942

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman. På årsstämman den 21 april 2022 beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 650 000 SEK och till övriga ledamöter med 290 000 SEK. För arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet skall ett arvode om 60 000 kronor per ledamot för arbete i revisionsutskottet och 10 000 kronor per ledamot för arbete i ersättningsutskottet. 

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Bufab eftersträvar att erbjuda en total ersättning som är sådan att den förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön ska vara marknadsmässig och ska avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen ska revideras årligen. Kontant rörlig lön får inte överstiga 50 procent av fast lön. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förut- bestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande, och de ska revideras årligen.

Styrelsen ska på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram till ledande befattningshavare och eventuellt andra anställda ska föreslås årsstämman eller inte.

Ledande befattningshavare kan erbjudas individuella pensionslösningar. Pensionerna ska, i den mån det är möjligt, vara avgiftsbestämda.

Andra förmåner kan tillhandahållas men ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Mellan bolaget och verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om maximalt 18 månader.

Övriga ledande befattningshavare ska ha kortare uppsägningstid.

Styrelsen har rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

De fullständiga och gällande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare finns här. Dessa antogs av årsstämman 2021 och är sedan dess oförändrade.

Vid årsstämman 25 april 2019 beslutades om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram baserat på köpoptioner för VD, ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner inom koncernen. Programmet omfattar högst 350 000 köpoptioner, motsvarande cirka 0,9 procent av totala antalet aktier i bolaget. Priset för köpoptionerna är, genom en Black & Scholes-värdering fastställt till 9,04 SEK,  vilket motsvarar optionernas marknadsvärde vid förvärvstillfället. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie i Bufab under perioden från och med den 15 augusti 2022 till och med den 15 februari 2023. Förvärvspriset per aktie uppgår till 109,96 SEK, vilket motsvarar 115 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 14 augusti 2019 till och med den 20 augusti 2019. Under perioden har sammanlagt 306 000 köpoptioner tecknats.  

I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet har styrelsen beslutat att en subvention i form av bruttolönetillägg ska utgå till de deltagare som är kvarvarande anställda år 2022, vilken maximalt får motsvara det pris som har betalats för köpoptionerna.  

För att säkerställa Bufabs leverans av aktier beslutades även vid årsstämman att bemyndiga styrelsen att återköpa högst 350 000 aktier i bolaget, samt godkändes överlåtelse av upp till 350 000 av bolagets aktier till deltagarna i programmet. Under året har 302 252 aktier återköpts för motsvarande 31 MSEK. 

Vid årsstämman 21 april 2020 beslutades om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram baserat på köpoptioner för VD, ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner inom koncernen. Programmet omfattar högst 350 000 köpoptioner, motsvarande cirka 0,9 procent av totala antalet aktier i bolaget. Priset för köpoptionerna är, genom en Black & Scholes-värdering fastställt till 12,12 SEK,  vilket motsvarar optionernas marknadsvärde vid förvärvstillfället. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie i Bufab under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 15 november 2023. Förvärvspriset per aktie uppgår till 90,20 SEK, vilket motsvarar 115 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 5 maj 2020 till och med den 11 maj 2020. Under perioden har sammanlagt 258 450 köpoptioner tecknats.  

I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet har styrelsen beslutat att en subvention i form av bruttolönetillägg ska utgå till de deltagare som är kvarvarande anställda år 2023, vilken maximalt får motsvara det pris som har betalats för köpoptionerna.  

För att säkerställa Bufabs leverans av aktier beslutades även vid årsstämman att bemyndiga styrelsen att återköpa högst 350 000 aktier i bolaget, samt godkändes överlåtelse av upp till 350 000 av bolagets aktier till deltagarna i programmet. Under året har 0 aktier återköpts.  

Vid årsstämman 20 april 2021 beslutades om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram baserat på köpoptioner för VD, ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner inom koncernen. Programmet omfattar högst 350 000 köpoptioner, motsvarande cirka 0,9 procent av totala antalet aktier i bolaget. Priset för köpoptionerna är, genom en Black & Scholes-värdering fastställt till 45,98 SEK,  vilket motsvarar optionernas marknadsvärde vid förvärvstillfället. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie i Bufab under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 15 november 2023. Förvärvspriset per aktie uppgår till 261,25 SEK, vilket motsvarar 115 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 4 maj 2021 till och med den 10 maj 2021. Under perioden har sammanlagt 90 070 köpoptioner tecknats.  

I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet har styrelsen beslutat att en subvention i form av bruttolönetillägg ska utgå till de deltagare som är kvarvarande anställda år 2024, vilken maximalt får motsvara det pris som har betalats för köpoptionerna.  

För att säkerställa Bufabs leverans av aktier beslutades även vid årsstämman att bemyndiga styrelsen att återköpa högst 350 000 aktier i bolaget, samt godkändes överlåtelse av upp till 350 000 av bolagets aktier till deltagarna i programmet. Under året har 0 aktier återköpts.  

Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna Bengt Liljedahl (ordförande), Anna Liljedahl och Bertil Persson.