Bufab-corporate-governance-report

Bolagsstyrningsrapport 2023

Syftet med Bufabs bolagsstyrning är att skapa en tydlig delegering av roller och ansvar mellan ägarna, styrelsen, styrelsens utskott och ledning. Bufabs bolagsstyrning bygger på tillämplig lagstiftning, främst aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk samt interna riktlinjer och regler. Nedan finns länkar till Bufabs bolagsstyrningsrapporter från 2013 och framåt.