Våra policys

Bufab Groups hållbarhet och sociala ansvar styrs i första hand av r Code of Conduct och ett antal av våra interna policys. 

Hållbarhetspolicy

Vi strävar efter att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-parts och på så sätt minska de totala kostnaderna och säkerställa en hållbar värdekedja.

Bufab strävar efter hållbart ledarskap i all sin verksamhet. Detta innebär att de tre hållbarhetspelarna: miljö, ekonomi och socialt beaktas när man fattar beslut.

Code of Conduct

Bufab Groups Code of Conduct kommunicerar till chefer, anställda och leverantörer att de förväntas arbeta enligt internt erkända standarder för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, antikorruption och bolagsstyrning. 

Koncernens Code of Conduct gäller för samtliga Bufab-företag och för samtliga partners över hela världen. 

Personalpolicy

Våra anställda är nyckeln till framgång och ingenting kan uppnås utan deras engagemang.  

Personalpolicyn inkluderar Bufabs samtliga dotterbolag. Varje dotterbolag har antingen implementerat denna policy eller en liknande policy som är minst lika strikt. 

Miljöpolicyn styr Bufab Groups åtaganden och långsiktiga arbete för ett hållbart samhälle genom våra såväl direkta som indirekta åtgärder. 

Koncernen deltar i ”UN Global Compact” och följer dess 10 principer.  

Miljöpolicy

Miljöpolicyn styr Bufab Groups åtaganden och långsiktiga arbete för ett hållbart samhälle genom våra såväl direkta som indirekta åtgärder. 

Koncernen deltar i ”UN Global Compact” och följer dess 10 principer.  

Miljöpolicy

Samtliga Bufabföretag vägleds av den gemensamma principen "Quality and Customer First". 

Denna gemensamma och inkluderande värdering, som specificeras i kvalitetspolicyn, är beroende av att alla medarbetare inom Bufab Group är engagerade i vår process för Best Practice och dedikerade till ständiga förbättringar. 

Kvalitetspolicy

Samtliga anställda inom Bufab Group ska utföra sitt arbete på ett juridiskt och etiskt korrekt sätt. Koncernen ska inte använda sig av olagliga betalningsmetoder, mutor, "kickbacks" eller andra tvivelaktiga incitament för att påverka en affärstransaktion. 

Denna policy gäller för Bufabs samtliga dotterbolag. Varje dotterbolag har antingen implementerat denna policy eller en liknande policy som är minst lika strikt. 

Policy mot mutor

Denna policy gäller alla Bufabs dotterbolag utan undantag.

Vi uppmuntrar medarbetare att rapportera allvarliga problem som uppstår inom eller angående Bufab utan risk för utsatthet eller diskriminering snarare än att förbise ett problem eller söka en lösning på problemet utanför företaget.

Om du tror eller misstänker att Bufab, eller någon som agerar på dess vägnar, bryter mot tillämpliga lagar, policyer, interna rutiner eller etiska normer eller om du observerar några andra problem som kan vara oroande, välkomnar vi dig att läsa vår Visselblåsarpolicy och att rapportera problem här: Bufab SpeakUp

Visselblåsarpolicy

Bufab Groups policy mot modert slaveri gäller för hela Bufabgruppen och alla Bufabs partners över hela världen.

Vi tar ansvar för att respektera mänskliga rättigheter som anges i vår uppförandekod och modernt slaveri enligt definitionen i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Policy mot modernt slaveri

Bufaf Groups Code of Conduct för leverantörer kommunicerar till samtliga leverantörer att de förväntas arbeta enligt Bufabs uppförandekod. 

Denna policy gäller för Bufabs samtliga dotterbolag. Varje dotterbolag har antingen implementerat denna policy eller en liknande policy som är minst lika strikt.

Denna policy eller motsvarande krav måste kommuniceras till samtliga leverantörers underleverantörer som levererar produkter eller material till Bufab.

Code of Conduct för leverantörer

På Bufab inser vi att våra anställda är nyckeln till vår framgång, och att ingenting kan uppnås utan deras engagemang. Att sträva efter hållbart ledarskap innebär också att vi på alla våra arbetsplatser fokuserar på hälsa & säkerhet och välbefinnande för våra medarbetare.

Health & Safety

Miljöpolicyn styr Bufab Groups åtaganden och långsiktiga arbete för ett hållbart samhälle genom våra såväl direkta som indirekta åtgärder. 

Koncernen deltar i ”UN Global Compact” och följer dess 10 principer.  

Miljöpolicy