Risker och riskhantering

Att exponeras för risker är en del av affärsverksamheten. Detta avspeglas i Bufabs löpande arbete med riskhantering, vars syfte är att identifiera och förhindra att risker realiseras. De mest signifikanta riskerna som koncernen utsätts för är relaterad till konjunkturens påverkan på efterfrågan från våra kunder.  

Se Års -och hållbarhetsredovisning 2023, sid 67-71, för Bufabs nyckelrisker