Risker och riskhantering

Att exponeras för risker är en del av affärsverksamheten. Detta avspeglas i Bufabs löpande arbete med riskhantering, vars syfte är att identifiera och förhindra att risker realiseras. De mest signifikanta riskerna som koncernen utsätts för är relaterad till konjunkturens påverkan på efterfrågan från våra kunder.  

Kundernas efterfrågan av produkter och tjänster från Bufab är beroende av allmänna ekonomiska förhållanden och aktiviteten inom tillverkningsindustrin i de länder där Bufab och Bufabs kunder verkar.

Bufab bedriver sin verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Österrike,  Tjeckien, Polen, Storbritannien, Estland, Ungern, Spanien, Slovakien, Indien, USA, Taiwan, Kina, Ryssland, Turkiet, Rumänien, Singapore, Malaysia,  Indonesien, Mexiko och Thailand.

Bufabs kunder återfinns i ett brett spektrum av branscher inom verkstadsindustrin såsom teknikindustri, elektronik-/telekom industri, konsumentvaruindustri, offshore- och processindustri, transport- och byggindustri, möbelindustri, fordons industri etc. Den geografiska spridningen tillsammans med ett mycket stort antal kunder inom många branscher minskar effekterna av individuella förändringar i kunders efterfrågan.

Även mot bakgrund av denna bredd kan ändå konstateras att bolaget tydligt påverkas av kundernas underliggande efterfrågan, vilket bedöms utgöra bolagets mest påtagliga operativa risk.  Bolagets påverkan av kundernas minskade efterfrågan var särskilt stor under den kraftiga globala konjunkturnedgången år 2009.

Risken för att större kunder ska välja att gå förbi handelsledet och handla direkt av producenterna finns. Bufabs mervärde till kunden såsom logistikpartner är dock att tillföra effektiv logistik, en bred bas av leverantörer samt en tillförlitlig kvalitetsnivå. Bedömningen är att detta breda utbud såsom logistikpartner är fortsatt konkurrenskraftigt.

Bufab kan påverkas negativt av att leverantörerna drabbas av ekonomiska, legala eller operativa problem, höjer priser eller att de inte kan leverera enligt överenskommelse avseende tid eller kvalitet. Bufabs främsta varuförsörjning sker ifrån leverantörer i främst Asien men även i Europa. Bufab arbetar med ett stort antal leverantörer från olika länder. Bolaget strävar efter att inte sätta sig i beroendeställning av enskilda leverantörer.

Lager utgör en stor del av Bufabs tillgångar och är kostsamt att flytta, förvara och hantera. Effektiv lagerhantering är därför en viktig faktor i Bufabs verksamhet. Ineffektivitet i lagerhanteringen kan leda till överflödigt eller otillräckligt lager. Överflödiga lager utsätter Bufab för risken att lagret måste skrivas ned eller skrotas. Omvänt exponerar otillräckliga lager Bufab för risken att tvingas köpa produkter till högre priser för att kunna leverera i tid till kund eller ådra sig höga kostnader för expressleveranser eller viten.

Bufab har med sitt stora och komplexa flöde av artiklar i kombination med bred bas av kunder och leverantörer en risk att kunder inte kan få sina produkter på utsatt tid eller i rätt kvalitet. Bufab kan bli föremål för betydande produktansvarsanspråk och andra anspråk om produkter som köps in eller produceras är defekta, orsakar produktionsstopp eller orsakar person- eller egendomsskada eller på annat sätt inte uppfyller överenskomna krav med kunden. Sådana defekter kan orsakas av misstag begångna av Bufabs egen personal eller bolagets leverantörer. Om en produkt är defekt kan Bufab även tvingas återkalla produkten. Dessutom kan Bufab vara oförmöget att rikta eller driva in skadeståndskrav mot, till exempel, sina egna leverantörer för att få kompensation från dem för skadestånd och relaterade kostnader. För att möta denna risk finns interna och externa processer i verksamheten att efterföljas av anställda och externa parter. Bufab arbetar ständigt med utveckling av dessa processer samt utbildning av anställda och externa parter.

Bufab kan förlora försäljning till, eller tillväxtmöjligheter bland, befintliga kunder till följd av en rad faktorer, innefattande, men inte begränsat till, omlokalisering av kundernas tillverkningsverksamhet eller missnöjdhet hos kunderna, i synnerhet avseende produktkvalitet och service, samt för att kundernas verksamhet går dåligt eller läggs ner. I samband med att en kund omlokaliserar sin tillverkningsverksamhet, till exempel till ett lågkostnadsland, kanske Bufab inte erbjuds, eller är oförmöget, att leverera till den nya platsen i samma utsträckning som före omlokaliseringen, eller kanske inte på ett effektivt sätt kan köpa in alla, eller några, av sina produkter till den nya platsen. Skulle dessutom kunderna flytta till en plats utanför de jurisdiktioner inom vilka Bufab är verksamt, och i synnerhet utanför Europeiska unionen, kan det bli svårt eller alltför betungande för Bufab att starta en ny verksamhet och leva upp till de lokala bestämmelserna på sådana platser. Det kan leda till att Bufab förlorar hela eller delar av sin affärsrelation med den tillverkningsverksamheten.

Bufabs distributionskedja (inklusive tillverkningsenheterna och vissa lager) och affärsprocesser är, till stor del, automatiserade via hård- och mjukvara för robotisering, samt via koncernens IT-system. Bufab är särskilt beroende av dessa system för att köpa in, sälja och leverera produkter, fakturera sina kunder och hantera sina tillverkningsenheter och vissa automatiserade lager. Det är också ett viktigt verktyg för redovisning och finansiell rapportering liksom lager- och rörelsekapitalhantering. Störningar, orsakade av bland annat uppgraderingar
av befintliga IT-system, eller brister som uppstår i IT-systemens eller hårdvarans funktion kan, även på kort sikt, ha en negativ inverkan på Bufabs verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bufabs strategi innefattar både organisk tillväxt och tillväxt  genom förvärv. Förvärv kan utsätta Bufab för risker, främst relaterade till integration, såsom försvagade relationer med nyckel kunder, oförmåga att behålla nyckelpersoner samt svårigheter och högre kostnader än beräknat för sammanslagning av verksam heter. Vid vissa av sina tidigare förvärv har Bufab upplevt sådana integrationsproblem. Dessutom kan förvärv exponera Bufab för okända förpliktelser.

Vidare föreligger en stor osäkerhet gällande de operativa och markoekonomiska effekterna av Brexit och den allmäna osäkerhet den framtida utvecklingen av de senaste månadernas Corona-epidemi medför, främst när det kommer till framtida efterfrågan och materialförsörjning. Gällande såväl Brexit som Corona-epidemin så har Bufab vidtagit flera operativa åtgärder i syfte att minska eventuell negativ påverkan på koncernen och minimera risker. Koncernen följer utvecklingen noggrant.

Bufab bedriver sin verksamhet via dotterbolag i en rad olika länder. Verksamheten, inklusive transaktioner mellan företag inom koncernen, bedrivs i enlighet med Bufabs förståelse eller tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal, andra skatteregler och krav från de berörda skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna i de berörda länderna kan också göra bedömningar och fatta beslut som skiljer sig från Bufabs förståelse eller tolkning av ovan nämnda lagar, avtal och andra bestämmelser. Bufabs skatteposition, både för tidigare år och innevarande år, kan förändras till följd av de beslut som fattas av de berörda skattemyndigheterna eller till följd av ändrade lagar, avtal och andra bestämmelser. Sådana beslut eller ändringar, eventuellt retroaktiva, kan ha en negativ inverkan på verksamheten, resultatet och den finansiella ställningen.

Bufab innehar miljötillstånd för tillverkning vid anläggningar i sina produktionsanläggningar. Bufab har tidigare bedrivit tillverkning vid andra anläggningar i Sverige. Bufab har genomfört miljö inventering, och där så varit påkallat miljöteknisk undersökning, av samtliga fastigheter där Bufab historiskt har bedrivit tillverkning i Sverige. Dessa undersökningar har påvisat spår av föroreningar på eller i närhet till vissa av dessa fastigheter. För mer information om miljörisker, se vidare not 31 i årsredovisningen 2021.

Bufab har en betydande goodwillpost i sin koncernbalans räkning. Denna prövas löpande för eventuellt nedskrivnings behov, se vidare not 16 i årsredovisningen 2021.

Bufab verkar som underleverantör till verkstadsindustrin och är utsatt för konkurrens inom alla typer av kundsegment. Kundkraven ökar ständigt vad gäller pris, kvalitet, leveranssäkerhet etc. Inträdesbarriärer för mindre aktörer och behovet av investeringar för att starta upp konkurrerande verksamhet är låga, vilket innebär att Bufab även kan förlora försäljning till nyetablerade bolag. Bolagets fortsatta framgång är beroende av att man kan möta kundernas ökade krav och vara mer konkurrenskraftig än konkurrenterna i form av attraktiv prisnivå, säkerhet i leveranser och kvalitet, hög intern effektivitet samt breda och säkra logistiklösningar från alla de länder där Bufab har verksamhet.

Legala risker omfattar främst lagstiftning och reglering, myndighetsbeslut, tvister etc. Fästelementsbranschen inom Europa och Nordamerika har periodvis belagts med kraftiga tullavgifter på import av standarddetaljer från vissa geografier, främst Kina. Bufab har därmed blivit tvungen att finna andra inköpskanaler i främst Asien, vilket lyckats väl mot bakgrund av volymernas storlek. Det kan inte uteslutas att till exempel EU eller USA framöver kan införa förhöjda tullavgifter och det råder stor osäkerhet kring vilken omfattning dessa
kan komma att ha.

Bufab är i sin verksamhet exponerad för skatte- respektive miljörelaterade
risker. Se vidare not 31 i årsredovisningen 2021

Bufab försäkrar sina anläggningstillgångar mot egendoms- och avbrottsskador. Utöver detta finns försäkringar för produktansvar, återkallelse, transport, rättsskydd, förmögenhetsbrott och tjänsteresa. Inga skadeståndsanspråk gällande produktansvar eller återkallelse har haft någon väsentlig inverkan på resultatet under det senaste decenniet.

Förändringar i valutakurser påverkar koncernens resultat och eget kapital på olika sätt. Valutarisk uppstår genom:
• flödesexponeringar i form av in- och utbetalningar i olika valutor,
• redovisade tillgångar och skulder i dotterbolagen,
• omräkningar av utländska dotterbolagsresultat till svenska kronor,
• omräkning av nettotillgångar i utländska dotterbolag till svenska kronor.

Förändringar i valutakurser kan även påverka koncernens egen eller kundernas konkurrensförmåga och därigenom indirekt påverka koncernens försäljning och resultat. Koncernens samlade valutaexponering har ökat över tiden då verksamheten internationaliserats, både genom större handel från Asien men även genom större andel försäljning utanför Sverige, både från svenska dotterbolag men främst från utländska dotterbolag.

Koncernens policy för hantering av valutarisker är främst inriktad på de transaktionsrelaterade valutariskerna. Valutarisker hanteras primärt genom prisanpassning till kunder och leverantörer samt genom att försöka förändra de operativa villkoren i verksamheten genom att få intäkter och kostnader i andra valutor än SEK att matcha varandra.

Kreditrisk avseende likvida medel, tillgodohavanden samt kreditexponeringar hanteras på koncernnivå. Kreditrisk avseende utestående fordringar hanteras av det bolag där fordran uppkommit. Individuella bedömningar av kunders kreditvärdighet och kreditrisk görs där kundens finansiella ställning beaktas, liksom tidigare erfarenheter och andra faktorer. Ledningen förväntar sig inte några förluster till följd av utebliven betalning från motparter utöver vad som reserverats som osäkra kundfordringar.

Finansieringsrisken definieras såsom risken för att ej kunna uppfylla betalningsåtaganden som en följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att erhålla finansiering. Likviditetsrisken hanteras genom att koncernen innehar tillräckligt med likvida medel samt tillgänglig finansiering genom avtalade kreditfaciliteter. Företagsledningen bevakar löpande behovet av refinansiering av den externa upplåningen med målsättning att omförhandla koncernens kreditfaciliteter senast 12 månader före förfallodagen.  

Koncernen finansieras huvudsakligen genom en bankfinansiering under en kreditfacilitet om 3 000 MSEK med löptid fram till september 2024. Kreditfacilitetsavtalet signerades i juli 2021. Krediten är förknippad med vissa lånevillkor (s.k. kovenanter) som redogörs närmare för i not 26.  

Vid utgången av 2021 fanns en likviditetsreserv i koncernen uppgående till 1 459 (1 242) MSEK. Koncernens finanspolicy stipulerar att de disponibla medlen, det vill säga likvida medel samt tillgängliga ej utnyttjade krediter, skall överstiga 0,7 månads normala utgifter i koncernen. Per 31 december 2021 motsvarade likviditetsreserven 3,1 (3,5) månaders normala utgifter i koncernen.  

Koncernens mål avseende den totala kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en god kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. Företagsledningen övervakar löpande behovet av refinansiering av den externa upplåningen med målsättningen att omförhandla koncernens kreditfaciliteter senast 12 månader före förfallodagen.  

Koncernen har en soliditet om 36 procent (39 procent), där soliditet definieras som redovisat eget kapital i relation till balansomslutningen. 

Skuldsättningsgraden per den 31 december 2021 uppgick till 84 procent (80 procent), där skuldsättningsgrad definieras som nettolåneskuld dividerat med redovisat eget kapital. 

IFRS 13 Värdering till verkligt värde tillämpas. Koncernens upplåning sker huvudsakligen under kreditramar med långa kreditlöften, men med kort räntebindningstid. Det verkliga värdet bedöms därför i allt väsentligt överensstämma med det redovisade värdet.

Ränteförändringar har en direkt påverkan  koncernens resultat samtidigt som det har en indirekt effekt i och med att det påverkar ekonomin i stortKoncernens bankfinansiering hade vid årsskiftet en kvarvarande genomsnittlig räntebindningstid  tre månader.

Väsentliga faktorer som påverkar koncernens resultat framgår nedan. Bedömningen baseras på värden vid årets utgång och är gjord med utgångspunkt att alla övriga faktorer är oförändrade.  

Förändringar i försäljningspris är den variabel som får den största påverkan på resultatet. +/–1 procent på utpriser påverkar rörelseresultatet med cirka 59 (48) MSEK och vid en förändring med 5 procentenheter ger det en rörelseresultatpåverkan om cirka 259 (240) MSEK.  

Volymutvecklingen samt inköpspriser påverkar Bufabs resultat. En förändring med 1 procentenhet i volym ger en rörelseresultatpåverkan om cirka 18 (15) MSEK och vid en förändring med 5 procentenheter ger det en rörelseresultatpåverkan om cirka 90 (75) MSEK. En förändring med 1 procentenhet i inköpspriser på handelsvaror och råmaterial ger en rörelseresultatpåverkan om cirka 37 (31) MSEK och en förändring med 5 procentenheter ger en rörelseresultatpåverkan om 185 (155) MSEK.  

Lönekostnader är en stor andel av koncernens kostnadsmassa. En ökning med 1 procentenhet påverkar rörelseresultatet med cirka 7 (6) MSEK.  

Koncernens nettoskuldsättning var 1 621 (1 546) MSEK per balansdagen. En procentenhets förändring av marknadsräntan på den utgående nettoskulden påverkar resultat efter finansiella poster med 16 (15) MSEK.  

Koncernens valutaexponering netto med avseende på translations- och transaktionseffekter mot USD är betydlig. Valutaexponeringen mot USD är knuten till bolagets verksamhet i Nordamerika samt den handel som bedrivs med Asien, främst Kina och Taiwan. Lokala priser i Asien sätts till stor del mot bakgrund av nivån på USD. En procentenhets förstärkning av USD gentemot SEK ger, med alla andra variabler konstanta, en negativ rörelseresultateffekt på –6 (–4) MSEK. På samma sätt ger 5 procentenheters förstärkning av USD, med alla andra variabler konstanta, en negativ rörelseresultateffekt på –30 (–20) MSEK.  

Koncernens valutaexponering med avseende på transaktions- och translationseffekter mot EUR är också betydlig. Valutaexponeringen mot EUR är främst knuten till att koncernens fakturering i Europa sker i stor utsträckning i denna valuta. En procentenhets förstärkning av EUR gentemot SEK ger, med alla andra variabler konstanta, en positiv rörelseresultateffekt på 5 (4) MSEK. På samma sätt ger 5 procentenheters förstärkning av EUR, med alla andra variabler konstanta, en positiv rörelseresultateffekt på 25 (20) MSEK.  

Koncernens valutaexponering med avseende på transaktions- och translationseffekter mot GBP är också betydlig. Valutaexponeringen mot GBP är främst knuten till att koncernens fakturering i Storbritannien i stor utsträckning sker i denna valuta. En procentenhets förstärkning av GBP gentemot SEK ger, med alla andra variabler konstanta, en positiv rörelseresultateffekt på 4 (2) MSEK. På samma sätt ger 5 procentenheters förstärkning av GBP, med alla andra variabler konstanta, en positiv rörelseresultateffekt på 20 (10) MSEK.  

Koncernens valutapåverkan med avseende på omräkningseffekter i utländska nettotillgångar är betydlig i framförallt GBP, EUR och USD. En procentenhets förstärkning i EUR, GBP och USD gentemot SEK ger, oaktat eventuellt upptagna säkringar samt med alla andra variabler konstanta, en positiv effekt på koncernens egna kapital med 6 (6) MSEK, 5 (5) MSEK respektive 2 (1) MSEK. Fem procentenheters förstärkning i EUR, GBP respektive gentemot SEK ger, oaktat eventuellt upptagna säkringar samt med alla andra variabler konstanta, en positiv effekt på koncernens egna kapital med 30 (30) MSEK, 25 (25) respektive 10 (5) MSEK. För information om säkringar av utländska nettotillgångar, se not 37. 

Bufab är beroende av IT-system för den fortlöpande verksamheten. Störningar eller felaktigheter i kritiska system har en direkt påverkan på leveransen av varor och tjänster till kund och övriga viktiga affärsprocesser. Felaktig hantering av finansiella system kan påverka företagets resultatredovisning. Dessa risker ökar i en alltmer tekniskt komplex och sammanlänkad värld. Bufab har därför de senaste åren arbetat för mer standardiserade IT processer och en organisation för informationssäkerhet. IT-säkerhetsarbetet innefattar en kontinuerlig riskbedömning, införandet av förebyggande åtgärder och användandet av säkerhetsteknologier. Standardiserade processer finns för implementering av nya system, för förändring av befintliga system liksom för den dagliga driften. Större delen av Bufabs systemlandskap bygger på välbeprövade produkter såsom Jeeves.

Bufab måste ha tillgång till kompetenta och motiverade medarbetare samt säkerställa tillgången på bra ledare för att uppnå uppställda strategiska och operationella mål. Bufab arbetar på ett strukturerat sätt för att medarbetare skall vara friska och må väl samt finna en positiv utmaning i sitt dagliga arbete.

Bufab lägger även stor vikt vid säkerhetsarbete i samtliga enheter. Genom en strategisk bemanningsplanering säkerställer Bufab tillgången på personer med rätt kompetens vid rätt tillfälle. Rekryteringen kan ske både externt och internt, där den interna rekryteringen underlättas genom att lediga befattningar utannonseras både internt och externt. Löner och andra villkor ska vara marknadsanpassade samt kopplas till respektive dotterbolags prioriteringar. Bufab eftersträvar också goda relationer med de fackliga organisationerna. Men då arbetsmarknaden är rörlig föreligger alltid en utmaning i att säkra kompetensförsörjningen i respektive dotterbolag.

Leverantörernas hållbarhetsarbete

Bufab har en uppförandekod för leverantörer. Om Bufabs leverantörer inte följer uppförandekoden kan leverantörernas medarbetare och den omgivande miljön påverkas negativt. De vanligast förekommande avvikelserna i våra leverantörsrevisioner gäller hälsa och säkerhet samt hur leverantörerna hanterar avfall. Risken för brott mot mänskliga rättigheter samt tvångs- och barnarbete bedöms inte vara väsentlig på grund av våra kontroller.
Bufab genomför löpande revisioner av nya och befintliga leverantörer för att säkerställa att de uppfyller kraven i vår uppförandekod. Alla leverantörer måste underteckna vår uppförandekod för leverantörer. Vi strävar efter att konsolidera vår leverantörsbas och öka andelen leverantörer inom kategorin Preferred Suppliers. Dessutom skapar goda exempel på förbättringar (best practice) transparens och struktur som motverkar brott mot mänskliga rättigheter. Läs mer på sid 29–30 i årsredovisningen 2021.

Konfliktmineraler

Det finns en risk att en del komponenter som Bufab tillhandahåller skulle kunna innehålla mineraler som kan härledas till konfliktzoner. Konfliktmineraler understödjer väpnade konflikter Vår uppförandekod för leverantörer måste undertecknas av alla Bufabs leverantörer. Där åtar de sig att inte köpa in konfliktmineraler från konfliktområden. Bufab begär rapportering enligt Conflict Mineral Reporting Template från leverantörer som använder tenn, tantal, volfram och guld i sina produkter. Användandet av mineralerna och deras utvinning följs upp löpande. Läs mer på sid 30 i årsredovisningen 2021

Transporter

Våra varutransporter, huvudsakligen från Asien, bidrar till koldioxidutsläpp som påverkar miljön negativt. Brådskande beställningar kräver ibland flygtransporter vilket ger extra höga utsläpp. Bufab strävar efter att jobba med färre och större transportleverantörer. I möjligaste mån använder vi sjötransporter och vårt mål är att öka fyllnadsgraden i leveranserna i så stor utsträckning som möjligt. Vi undersöker också möjligheten att använda tåg för långa transporter som ett hållbart alternativ. Bättre planering ska förebygga användningen av flygtransporter. Läs mer på sid 26 i årsredovisningen 2021.

Egen tillverkning

Sex av Bufabs dotterbolag har egen tillverkning. Våra tillverkningsföretag har de högsta Scope 1- och Scope 2-utsläppen i Bufab-koncernen. Därför prioriteras nya förbättringsplaner i dessa företag först. Tillverkningsföretagen följer löpande upp energiförbrukning och utsläpp. Bufab Lann och Bumax är certifierade enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 och IATF 16949:2016. APEX är certifierat enligt ISO 9001:2015. Rudhäll AB är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Hallborn är certifierat enligt ISO 9001

Medarbetare

Våra medarbetares nätverk och relationer till kunder och leverantörer är en förutsättning för Bufabs fortsatta framgång. Om vi förlorar flertalet nyckelpersoner kan Bufabs relationer och finansiella ställning påverkas. Det är viktigt att vi kan utveckla och motivera våra medarbetare för att ta tillvara på deras spetskompetens och relationer. Genom Bufab Academy och annan kompetensutveckling skapar vi förutsättningar för en attraktiv och stimulerande arbetsplats. Läs mer på sid 34–35 i årsredovisningen 2021.

Antikorruption

Bufab har fler än 3 000 leverantörer och över 16 000 kunder. I vissa affärsrelationer kan det finnas en ökad risk för korruption, speciellt på utsatta marknader. Denna risk bedöms ej som väsentlig. Korruptionsfall kan påverka Bufabs anseende, påverka bolagets finansiella ställning och leda till legala konsekvenser. Bufabs affärsrelationer ska vara sunda och präglas av transparens. För att öka kompetensen på området är antikorruptionsutbildning en del i vårt introduktionsprogram för nyanställda. Bufab har genomfört en riskbedömning avseende antikorruption som omfattar samtliga dotterbolag. Läs mer på sid 32 i årsredovisningen 2021.