Hållbarhet

För Bufab Group innebär hållbarhet att balansera miljöfrågor med social utveckling och ekonomisk framgång. Att lyckas med detta är särskilt utmanande inom just C-parts. Det är här Bufab kommer in. 

En hållbar koncern

Vår ambition är att vara en global ledare i hållbarhet inom vårt verksamhetsområde. 

Därför är det extra svårt att lyckas med C-parts

Inom vår bransch beställs en stor mängd artiklar med unika specifikationer och kvalitetskrav från ett stort antal leverantörer runtom i världen. Och varje artikel har vanligtvis ett lågt värde.  

Dessa förutsättningar gör det svårt för våra kunder att kunna garantera att hela leveranskedjan har hanterats på ett hållbart och etiskt riktigt sätt. 

Hållbarhet i varje del av vår verksamhet

Allt eftersom kunderna ökar kraven på sig själva och sina leverantörer blir det viktigare för dem att ha en ansvarsfull partner för försörjningen av C-parts.  

Hållbarhetsperspektivet finns därför med i varje aspekt av Bufabs verksamhet – från hur vi formulerar och utför vår affär till hur vi bedömer risker. Men även i hur vi agerar i de samhällen där vi verkar och hur vi uppträder gentemot varandra. Vi strävar efter att bibehålla hälsa, trygghet och säkerhet för såväl medarbetare som leverantörer och andra som berörs av vår verksamhet. 

Så styr vi vårt hållbarhetsarbete

Bufabs hållbarhetsarbete styrs av vår uppförandekod och våra policys för medarbetare, miljö, kvalitet och antikorruption. 

De är samtliga baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling och de åtgärder vi har åtagit oss genom undertecknandet av FN:s Global Compact och det internationella Science-Based Targets initiative (SBTi). 

Bufab-science-based-targets

Bufab har undertecknat Science-Based Targets initiative (SBTi)

Bufab har undertecknat det internationella Science-Based Targets initiative (SBTi) som en del av företagets arbete med att ytterligare minska de globala utsläppen av växthusgaser. Det betyder att bolaget har åtagit sig att sätta upp mål som ligger i linje med Parisavtalet, i syfte att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. 

Bufab har analyserat sin påverkan på FN:s globala mål för hållbar utveckling

Vi har analyserat Bufabs påverkan på FN:s globala mål för hållbar utveckling och identifierat vilka av dessa som är mest relevanta för vår verksamhet, och var vår affärsverksamhet kan ha störst positiv påverkan.

De mest relevanta målen för Bufab är: 

 • 3 God hälsa och välbefinnande
 • 5 Jämställdhet
 • 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • 12 Hållbar konsumtion och produktion
 • 13 Bekämpa klimatförändringarna
 • 16 Fredliga och inkluderande samhällen
 • 17 Genomförande och globalt partnerskap

   

Bufab har undertecknat FN:s Global Compact och följer dess principer

Genom att systematiskt förbättra hållbarheten i vår verksamhet hoppas vi kunna bli en än mer relevant partner för allt mer krävande kunder. Affärsmässighet och hållbarhet står alltså inte i konflikt med varandra Bufab. De stöder varandra. 

Bufabs åtgärder i praktiken

Interna åtgärder

 • Använda förnybar energi i stället för fossil energi
 • Implementera energieffektivitetsprojekt som exempelvis solpaneler, LED-belysning och energieffektiv utrustning
 • Uppdatera företagsfordon till hybrid- och el-versioner
 • Ha online-möten i stället för att resa om möjligt
 • Företagsresor ska helst ske med tåg. Hyra enbart hybrid- och elbilar. Om vi måste flyga ska vi alltid flyga i ekonomiklass.
 • Avfallssortering i produktion, på lager och kontor

Leverantörsåtgärder

 • Utvärdera våra leverantörer baserat på energiförbrukning, råmaterial, avfall och återvinningsbarhet
 • Konsolidera till Partner & Preferred med ett hållbarhetsprogram i linje med Bufabs mål
 • Tills riktiga data finns på plats kommer vi att använda "spend-based" data och LCA-data för tillverkningsprocesser och länder
 • Ha som mål att starta och slutföra livscykelanalys

Supply chain-åtgärder

 • Hjälpa kunderna att välja det bästa produktalternativet genom att kombinera funktion, kvalitet, hållbarhet och CSR-aspekter
 • Eliminera inaktuella produkter i hela supply chain. Sortera avfall och sälja till företag som bidrar till den cirkulära ekonomi.
 • Optimera genom logistikplanering och konsolidering av frakter
 • Använda speditörer som erbjuder fossilfri eller koldioxidkompenserad frakt

Efterföljande av regler

Bufab följer regler och kundkrav gällande förbud och begränsningar av olika ämnen, inklusive farliga ämnen och konfliktmineraler. Leverantörer ska därför säkerställa att de varor och produkter som levereras till Bufab följer de krav som omfattas av alla relevanta direktiv och förordningar, inklusive men inte begränsade till REACH-förordningen, RoHS-direktivet och SCIP-databasen. Vi garanterar att produkterna varken direkt eller indirekt innehåller olagligt anskaffade konfliktmineraler, enligt definitionen i USA:s Dodd Frank Act, Section 1502. Bufab utför konfliktmineralrapportering för de produkter som levereras till Bufab. 

RoHS

Bufab har åtagit sig att säkerställa att företagets produkter följer Europaparlamentets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet). 

REACH

Bufab har åtagit sig att uppfylla alla sina skyldigheter enligt EU:s förordning nr. 1907/2006 om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemiska ämnen (REACH) angående redovisning av särskilt farliga ämnen (SVHC). Bufab är skyldigt att informera sina kunder om företagets produkter innehåller 0,1 % eller mer av ett ämne som finns kandidatförteckningen. 

Mineraler från konfliktområden

Bufab garanterar att alla produkter och komponenter som tillhandahålls av Bufab till våra kunder varken direkt eller indirekt innehåller konfliktmineraler, enligt definitionen av OECD och USA:s Dodd Frank Act, Section 1502. För att kunna göra detta kräver Bufab att tillverkande företag identifierar källan till 3TG-mineraler (tenn, tantal, volfram och guld) som används i de produkter som levereras till Bufab.